หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

Browsing 1.8.3 เอกสารประกอบการพิจารณาในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา by Relation "ร่างข้อตกลงในรูปแบบหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศไทยตามข้อ 28 ของความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (แกตต์) 1994 ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขข้อผูกพันในเนื้อสัตว์ปีกแปรรูปที่มีอยู่ในข้อผูกพันของสหภาพยุโรปซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงแกตต์ 1994"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 1.8.3 เอกสารประกอบการพิจารณาในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา by Relation "ร่างข้อตกลงในรูปแบบหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศไทยตามข้อ 28 ของความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (แกตต์) 1994 ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขข้อผูกพันในเนื้อสัตว์ปีกแปรรูปที่มีอยู่ในข้อผูกพันของสหภาพยุโรปซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงแกตต์ 1994"

Sort by: Order: Results: