หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายหลังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีผลบังคับใช้

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)