1.8.1 เอกสารประกอบการพิจารณาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

1.8.1 เอกสารประกอบการพิจารณาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร