หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

เอกสารประกอบการพิจารณาญัตติเกี่ยวกับขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพของคนไทย กระบวนการสร้างความเป็นพลเมืองเพื่อรองรับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ การแก้ไขปัญหาการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ตลอดจนการตรากฎหมายการศึกษาแห่งชาติ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)