หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

แนวทางการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วยเครื่องมือการพัฒนา 70:20:10 Learning Model ศึกษากรณี : หลักสูตร Design Thinking เพื่อการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมในการทำงาน

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)