หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการสรรหากรรมการในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ กรณีศึกษากระบวนการสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)