โครงการตะวันออกกลางศึกษา (Middle East Monitoring Project-MEMP) รายงานการประมวลสรุป วิเคราะห์และสังเคราะห์ เหตุการณ์และแนวโน้มด้านต่าง ๆ ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ในรอบเดือน ตุลาคม 2550 หรือ รายงาน "Update" ฉบับที่ 15

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)