หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อข้บเคลื่อนแผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ไปสู่การปฏิบัติ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)