หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทดแทนการใช้สารเคมีทางการเกษตร การหาวิธีการทดแทน การปรับเปลี่ยนและขับเคลื่อนการเกษตรที่ใช้สารเคมีไปสู่เกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)