รายงานฉบับสมบูรณ์ เล่มที่ 1 เรื่อง "นิติศาสตร์ของระบบยุติธรรมทางอาญาของไทย" โครงการการวิเคราะห์กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้วยเศรษฐศาสตร์ (Economic Analysis of Criminal Laws)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)