หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

การบังคับใช้พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. 2554 : ศึกษากรณีบทบัญญัติที่มีโทษจำคุกจะขัดหรือแย้งต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หรือไม่

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)