หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาจากภาคส่วนต่างๆ กับแนวทางของกฎหมายแม่บทที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อรูปธรรมการปฏิรูปการศึกษา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)