การรับฟังความคิดเห็นและเปิดเผยเอกสารการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณ (www.bb.go.th)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)