หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

การสร้างองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพด้านระบบสารสนเทศ กรณีศึกษา เว็บไซต์คณะกรรมาธิการ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)