หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 : ศึกษากรณีการระงับข้อพิพาท

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)