หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

Browsing 2.3.5.11 เอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล(นบส.) รุ่นที่ 10 by Relation "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 4 เรื่องการยกระดับศักยภาพบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล และความผาสุกในการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561-2564 กรณีสำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 2.3.5.11 เอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล(นบส.) รุ่นที่ 10 by Relation "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 4 เรื่องการยกระดับศักยภาพบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล และความผาสุกในการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561-2564 กรณีสำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร"

Sort by: Order: Results: