หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

--ขอมติให้งดเว้นใช้ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข้อ 176 ข้อ 46 วรรคท้าย และข้อ 50

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)