2.5.2 รายงานการวิจัยโดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

2.5.2 รายงานการวิจัยโดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา