รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง บทบาทรัฐสภาในการพัฒนากลไก ระเบียบ กฎหมายที่เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม = The Role of Thai Parliament in Development of Legal Mechanisms to Strengthen the Capacity of Cultural Tourism

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)