หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อกำกับในใบพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลังตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ และพันธบัตรออมทรัพย์ของรัฐบาล

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)