หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ความเป็นมาและประเด็นอภิปรายการพิจารณา พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)