หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ความเป็นมาและประเด็นอภิปรายการพิจารณา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)