หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

เอกสารประกอบการพิจารณา ญัตติเกี่ยวกับขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษา ตรวจสอบ และหาแนวทางแก้ไขปัญหากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)