หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานการเข้าร่วมประชุมสมาคมบรรณารักษ์รัฐสภาเอเชียแปซิฟิก (Association of Parliamentary Librarians of Asia and the Pacific-APLAP) ประจำปี 2561 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2561

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)