หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

Browsing 1.7.1.2 รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร(เรื่อง) by Relation "กรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. .... ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 175"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 1.7.1.2 รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร(เรื่อง) by Relation "กรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. .... ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 175"

Sort by: Order: Results: