หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

กรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. .... ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 175

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)