สถานะทางกฎหมายของ "ยุทธศาสตร์ชาติ" กับกลไกการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ภายใต้ "พ.ร.บ. การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)