หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับวิธีการคิดคะแนนแบบจัดสรรปันส่วนผสมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)