1.6.5 บันทึกการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

1.6.5 บันทึกการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ