1.6.4 บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

1.6.4 บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ