1.6.3 บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

1.6.3 บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา