1.6.1 บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

1.6.1 บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร