หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. .... (ครั้งที่ 1)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)