1.5.2 ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

1.5.2 ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา