หนังสือของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ถึงกระทรวงการต่างประเทศ ที่ TCE/PU 446 (18) ลงวันที่ 5 กันยายน ค.ศ. 2018 และร่างหนังสือกระทรวงการต่างประเทศถึงสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เพื่อตอบหนังสือสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ถึงกระทรวงการต่างประเทศ ที่ TCE/PU 446 (18) ลงวันที่ 5 กันยายน ค.ศ. 2018

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)