หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

Browsing 1.4.1 ญัตติในสภาผู้แทนราษฎร by Relation "ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้คณะรัฐมนตรีชี้แจงปัญหาการบริหารราชการแผ่นดินที่ส่อว่าจะเกิดความเสียหายแก่บ้านเมืองตามมาตรา 161 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 1.4.1 ญัตติในสภาผู้แทนราษฎร by Relation "ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้คณะรัฐมนตรีชี้แจงปัญหาการบริหารราชการแผ่นดินที่ส่อว่าจะเกิดความเสียหายแก่บ้านเมืองตามมาตรา 161 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550"

Sort by: Order: Results: