1.2.1 ร่างพระราชบัญญัติในสภาผู้แทนราษฎร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

1.2.1 ร่างพระราชบัญญัติในสภาผู้แทนราษฎร