หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

การติดตามและประเมินผลการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ศึกษาเฉพาะกรณีการออกกฎหมายเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ ระหว่างปี พ.ศ. 2540 - 2547 ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)