หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนกระบวนการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน : ศึกษากรณีการพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปของสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)