หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

Browsing 1.เอกสารตามบทบาทอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา by Relation "13. พิจารณาให้ความเห็นชอบการสมัครเข้าเป็นภาคีอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) และ พิจารณาให้ความเห็นชอบการสมัครเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty)"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 1.เอกสารตามบทบาทอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา by Relation "13. พิจารณาให้ความเห็นชอบการสมัครเข้าเป็นภาคีอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) และ พิจารณาให้ความเห็นชอบการสมัครเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty)"