หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

Browsing 2.3.2 ผลงานเลื่อนระดับเชี่ยวชาญ by Relation "การปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551 ข้อ 122 ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 2.3.2 ผลงานเลื่อนระดับเชี่ยวชาญ by Relation "การปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551 ข้อ 122 ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา"

Sort by: Order: Results: