หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานการเดินทางเข้าร่วมประชุมสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (International Federation of Library Associations and Institutions : IFLA) และสมาคมบรรณารักษ์รัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก (Association of Parliament Libraries of Asia and the Pacific : APLAP) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) ระหว่างวันที่ 13-24 สิงหาคม 2556

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)