หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การพัฒนากฎหมายเพื่อการส่งเสริมศักยภาพในการเข้าสู่ตลาดอาเซียนภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน (AFAS) = Legal development for the enhancement of marker access to trade in services under ASEAN Framework Agreement on Services : AFAS

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)