กรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ตามมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)