หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานการเข้าร่วมประชุมของคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุมระดับโลกสตรีในรัฐสภา 2559 Women in Parliaments global forum 2016 ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2559 ณ กรุงอัมมาน ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน = Women in Parliaments global forum WIP summit 2016 " Women Politics: fast forward " 4 - 6 May 2016 Amman, Jordan

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)