หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เรื่อง ปฏิรูปสวัสดิการสังคมโดยหลักศาสนาและวัฒนธรรมและร่างพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)