ข้อแนะฉบับที่ 202 ว่าด้วยฐานความคุ้มครองทางสังคม (RECOMMENDATION 202 : RECOMMENDATION CONCERNING NATIONAL FLOORS OF SOCIAL PROTECTION)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)