หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

เอกสารคณะกรรมการยกร่างประมวลกฎหมายแรงงานของรัฐสภา ลำดับที่ 3 เรื่อง ความเบื้องต้นว่าด้วยอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องและประมวลกฎหมายแรงงานฟิลิปปินส์ เล่มที่ 4

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)