พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2547 (การจับ ขัง ค้น ปล่อยชั่วคราวและการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)