หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานผลการพิจารณาตามข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เรื่อง ระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทย ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพขีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาภาพประชาสังคม พ.ศ. ....)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)